OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny kupujícím a dalším uživatelům, kteří používají internetový obchod na adrese hairmax.net.pl.
1.2. Zásady definují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů získaných Správcem jak při registraci účtu na Webové stránce, tak i při nakupování na internetových stránkách nebo pokud se přihlásíte k odběru newsletteru.

2. Správce osobních  údajů

Správcem osobních údajů je Marzena Grzejda, která podniká pod názvem VASARI Marzena Grzejda, ul. T. Kościuszki 46, 42-122 Ostrów nad Okszą, DIČ: 5741909574, IČ: 241504768, email: info@hairmax.net.pl, telefon: 22 266 77 55.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen GDPR).
3.2. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Správcem je:
a) potřebu realizovat smlouvy uzavřené Vámi s administrátorem, jakož i podniknout kroky před uzavřením dohodnutých smluv na základě vaší žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR);
b) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
c) souhlas osoby, které se zpracování údajů týká pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních informací, například prostřednictvím newsletteru (čl. 6, odst. 1, pism a) GDPR),
3.3Poskytování vašich osobních údajů na základě výše uvedeného bod. a) a b) je dobrovolná, avšak odmítnutí poskytnutí údajů vám znemožní používání obchodu a aplikace a služeb poskytovaných elektronicky správcem.
3.4. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v jedné nebo více buňkách.

4. Cíle a rozsah zpracování osobních údajů

4.1Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem av rozsahu nezbytném v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy a za účelem přímého marketingu zboží a služeb správce.
4.2. Za účelem plnění smlouvy administrátor zpracuje následující údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, daňové identifikační číslo, název společnosti, dodací adresu.
4.3. Abychom vám mohli zasílat informace a obchodní materiály formou newsletteru, administrátor zpracuje vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
4.4. V případě, že správce plánuje další zpracování osobních údajů pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny, informuje o jiném účelu a poskytne další relevantní informace před tímto dalším zpracováním.

5. Poskytování osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny příslušným státním orgánům nebo třetím osobám, pokud tato povinnost bude vycházet z obecně platných právních předpisů.
5.2. Správce zpřístupní vaše osobní údaje vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku uskutečňuje, na žádost administrátora za účelem doručení, jakož i subjektu, který provádí elektronické platby nebo platby platebními kartami za účelem  provedení těchto plateb.

6. Ochrana osobních údajů a doba jejich uchovávání

6.1. Správce je povinen chránit údaje o kupujícím shromážděné při nákupu v Obchodě v souladu s platnými předpisy a v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti a ochrany dat.
6.2. Správce zajišťuje bezpečnost osobních údajů díky příslušným technickým a organizačním opatřením, která mají zabránit neoprávněnému zpracování dat a náhodné ztrátě, zničení a poškození. Správce přijímá veškerá možná opatření, aby zajistil, že osobní údaje jsou:
a) korektní a zpracovány v souladu se zákonem,
b) získané pouze pro specifické účely a nejsou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely,
c) přiměřené, podstatné a nepřesahující míru,
d) přesné a aktuální,
e) neuchovávat déle, než je nutné,
f) zpracovány v souladu s právy osob, na které se vztahují, včetně práva na vyhrazení přístupu,
g) bezpečně uloženy,
h) nejsou  přenášeny bez řádné ochrany.
6.3. Soubory osobních údajů jsou chráněny proti přístupu třetích osob. Zpracování vašich osobních údajů je povoleno pouze osobám pověřeným správcem, vyškoleným v ochraně osobních údajů a povinných uchovávat vaše osobní údaje důvěrné.
6.4Osobní údaje shromážděné za účelem uzavření nebo plnění smlouvy prodávajícím jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k: (1) zajištění nebo hledání nároků podle smlouvy, (2) zajištění poprodejní služby kupujícího (posouzení reklamací), (3) splnění zákonné povinnosti uložené o prodávajícím (vyplývající např. z účetních předpisů a daňových předpisů). Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely (např. Newsletter) a jiné účely jsou zpracovávány až do odvolání souhlasu ke zpracování nebo opozici. Osobní údaje týkající se předplatného newsletteru jsou zpracovávány , pokud  nedošlo ke stažení souhlasu s jejich zpracováním, v průběhu  období, kdy je  kupující k odběru newsletteru přihlášen. Odběr newsletteru  můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz deaktivace v newsletteru nebo příslušným prohlášením, které bude administrátorovi zasláno e-mailem.
6.5. Data lidí, kteří si vytvořili účet v internetovém obchodě, jsou zpracována, dokud není účet odstraněn z portálu.

7. Oprávnění

7.1. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo předávat data a vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenos dat. Máte právo kdykoli odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů.
7.2. Máte právo získat od administrátora následující informace:
a) o účelu, rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů,
b) od jakého data jsou vaše údaje zpracovávány,
c) o zdroji, ze kterého pocházejí vaše data,
d) o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou data zpřístupněna.
7.3. Kromě toho na základě vaší žádosti správce doplní, aktualizuje a opraví vaše osobní údaje a pozastaví (dočasně nebo trvale) jejich zpracování nebo je smaže, pokud se ukáže, že vaše údaje jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou vyžadovány pro účel. účel, pro který byly shromážděny.
7.4. Kromě toho, pokud jsopu vaše údaje zpracovávány správcem pro přímý marketing, máte právo kdykoli vznést námitky ke zpracování osobních údajů pro takové marketingové účely, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracování týká takového přímého marketingu. Pro využití práv uvedených v tomto odstavci poskytněte administrátorovi příslušnou žádost na e-mailovou adresu.
7.5. Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

8. Změna údajů

V případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, aktualizujte je prosím na svém účtu, pokud byl zřízen, nebo informujte administrátora telefonicky, poštou na adresu společnosti nebo e-mailem na e-mailovou adresu správce..

9. Cookies

9.1. Správce prohlašuje, že používá „cookies“ (cookies).
9.2. Soubory cookie jsou informace, které server odesílá a jsou uloženy ve vašem zařízení (např. Pevný disk počítače nebo telefonu)).
9.3. Data získaná pomocí cookies vám neumožňují identifikovat vás, ale umožňují administrátorovi určit, zda používání počítače navštívilo obchod (což není synonymem informací o tom, kdo obchod navštívil) a jaké měl uživatel preference (co ho nejvíce zajímalo v obchodě).
9.4Administrátor pro tento účel používá interní cookies pro:
a) k zajištění řádného fungování obchodu a aplikace,
b) statistiky,
c) přizpůsobení Obchodu vašim preferencím.
9.5. Správce může dovašeho zařízení umístit trvalé i dočasné soubory.
9.6. Dočasné soubory jsou obvykle odstraněny, když je prohlížeč zavřený, ale ve vztahu k trvalým souborům je uzavření prohlížeče neodstraní.
9.7. Dočasné soubory slouží k identifikaci uživatele jako přihlášeného.
9.8. Trvalé soubory jsou soubory, které poskytují specifické funkce nejen v průběhu dané relace, ale po celou dobu jejich uložení v počítači. Trvalé soubory se používají k: shromažďování informací o způsobu používání obchodu a aplikací, včetně údajů o podstránkách navštívených uživatelem ao jakýchkoli chybách, o kontrole účinnosti reklam v obchodě a aplikacích, o zlepšení fungování obchodu a aplikací zaznamenáváním vznikajících chyb, testováním různých Variant stylistiky obchodu a aplikací, zapamatování si nastavení uživatelů týkající se jejich preferencí, zobrazování Zákazníkům, že jsou přihlášeni do obchodu nebo aplikace.
9.9. Obchod používá službu Google Analytics, která ve vašem zařízení používá soubory cookie ke kompilaci statistik o objemu provozu v obchodě a způsobu použití obchodu..
9.10. Správce používá pro reklamu Obchodu a jím poskytovaných služeb Google AdWords, které používají cookies umístěné na vašem zařízení.
9.11Soubory cookie, zanechané obchodem, můžete kdykoli smazat ze svého zařízení v souladu s pokyny výrobce vašeho internetového prohlížeče.
9.12Je také možné zablokovat přístup k souborům cookie do vašeho zařízení konfigurací prohlížeče, avšak Obchod nemusí správně fungovat.
9.13. Správce používá server, který automaticky zaznamenává do serverových protokolů pro potřeby ynalýzy prace informačního systemu informace týkající se zaříízení, které používáte při připojení k obchodu, tj. O typu zařízení a prohlížeče, který používáte, IP adresu počítače, datum a čas vstupu, textový popis události, kvalifikace události.
9.14. K logovacím souborům mají přístup pouze osoby oprávněné spravovat informační systém. Soubory s protokoly lze použít ke kompilaci statistik o hodnocení pohybu v obchodě a výskytu chyb, které znemožňují identifikaci.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady, a to tak, že zveřejní upravené zásady na adrese hairmax.net.pl.
10.2. Zásady v novém znění nabudou účinnosti ode dne jejího zveřejnění na adrese uvedené v bodě 10.1.