Obchodní podmínky

Pravidla pro nákup v internetovém obchodě VASARI
1. Definice.
Níže uvedené termíny použité v těchto Pravidlech mají následující význam:
1) Prodávající – Marzena Grzejda provozuje podnikatelskou činnost pod názvem: Vasari Marzena Grzejda v Ostrowy nad Okszą (42-122) na adrese ulice Tadeusza Kościuszki 46, zapsaná do centrálního rejstříku a informace o podnikatelské činnosti zapsané na Ministerstvu hospodářství, číslo DIČ: 5741909574,identifikační číslo: 2415047,
2) Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, nebo organizační složka s právní způsobilostí, která nakupuje zboží prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
3) Servis – online služba dotpay.pl, jejímž prostředníkem může Kupující platit za zboží, na které se vztahuje Smlouva.
4) Kupující nebo Zákazník – Uživatel, který s Prodávajícím uzavřel Smlouvu.
5) Smlouva – smlouva o prodeji zboží obsažená v obchodní nabídce prodávajícího předložená prostřednictvím internetových stránek prodávajícího uzavřená prostřednictvím internetových stránek.
6) Webové stránky – internetové stránky prodávajícího: www.hairmax.net.pl.
7) E-mailová adresa prodávajícího – e-mailová adresa prodávajícího umístěná na webových stránkách2. Podmínky pro uzavření a realizaci Smlouvy v internetovém obchodě prodávajícího.
1. Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen vyplnit a zaslat Prodávajícímu objednávku zboží za použití elektronického objednávkového formuláře umístěného na Webové stránce, který bude obsahovat zejména  jeho údaje a výběr dostupných přepravních a platebních možností. Uživatel musí správně vyplnit elektronický objednávkový formulář. Prodávající neodpovídá za následky nesprávného vyplnění formuláře Uživatelem nebo za poskytnutí nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů Uživatele, zejména adresy pro zaslání zboží. Objednávka zahrnuje povinnost zaplatit za objednané zboží, pro které byla uzavřena Smlouva, v souladu s bodem 2.3 těchto obchodních podmínek.
2. Uživatel, pokud zvolí jako způsob platby platbu prostředictvím Servisu, bude přesměrován na Webovou stránku Servisu. Podmínky provádění plateb prostřednictvím Servisu jsou stanoveny provozovatelemServisu ve svých předpisech a podmínkách zveřejněných na Webových stránkách Servisu. Prodávající neodpovídá za provoz Servisu.
3. Objednávka uvedená v bodě 2.1 těchto Pravidel znamená, že Uživatel předloží Prodávajícímu nabídku na uzavření prodejní (nákupní) smlouvy na objednané zboží. Objednávku provede Uživatel vyplněním a zasláním objednávky prodávajícímu na webové stránce.
4. Uzavření Smlouvy vzniká, pokud prodávající potvrdí převzetí objednávky provedené Uživatelem v souladu s bodem 2.1 těchtoObchodních podmínek.
5. Potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 2.4 těchto Pravidel provede Prodávající zasláním takového potvrzení e-mailem z e-mailové adresy Prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při objednávce. Potvrzení objednávky bude obsahovat zejména uvedení zboží, cenu zboží a datum odeslání. Potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 2.3 těchto Obchodních podmínek představuje potvrzení uzavření Smlouvy jako smlouvy uzavřené na dálku. Spolu s potvrzením přijetí objednávky zašle Prodávající Uživateli, který je spotřebitelem, na e-mailovou adresu uvedenou při zadáváníobjednávky, informace vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb v platném znění.
6. Zboží, na které se vztahuje Smlouva, je vydáno poté, co Kupující zaplatil za zboží předáním zboží Prodávajícím subjektu, který uskuteční dodávku zásilky se zbožím vybraným Kupujícím při objednávce..
7. Zákazníkje povinen  zaplatit za zboží, na které se vztahuje Smlouva, bankovním převodem nebo kreditní kartou prostřednictvím Servisu nebo na bankovní účet Prodávajícího: 28 1140 2004 0000 3902 7766 1724 do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud si nezvolil možnost úhrady zboží při dodání. Pokud Kupující neuskuteční platbu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy a Prodávající může zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při zadávání objednávky..
8. V případě platby prostřednictvím Servisu se platba za zboží uskuteční po potvrzení transakce provozovatelem internetových stránek, a to okamžikem, kdy Prodávající obdrží platbu prostřednictvím Servisu.
9. Ceny produktů poskytované prodávajícím zahrnují DPH a jsouuvedeny v polských zlotých. Cena jekonečnou cenou za realizaci objednávky.
10. Smlouva s klientem je uzavřena na dobu nezbytnou k jejímu provedení. Zákazník je vázán Smlouvou až do jejího dokončení, pokud neexistují důvody pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající nebo Zákazník odstoupí od Smlouvy..
11. Prodávající je povinen dodat zboží k odeslání neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od data obdržení platby za zboží, na které se vztahuje Smlouva, nebo uzavření Smlouvy, pokud Kupující zvolil možnost dobírky. V případě neexistence zboží ve skladu může Prodávající oznámit delší lhůtu pro odeslání zboží, přičemž je povinen upozornit Uživatele na jím uvedenou e-mailovou adresu při zadávání objednávky. Pokud Uživatel s novým datem nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 10 dnů od obdržení informací od Prodávajícího v tomto ohledu zasláním textové zprávy na e-mail Prodávajícího. V případě nepředložení prohlášení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě smluvní strany zavazují nové datum odeslání zboží..
12. Prodávající oznámí subjektu, který dodal zásilku se zbožím, adresu kupujícího – adresu uvedenou kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři.
13. Dodání zboží probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti DPD a Poczta Polska. Kupující nese náklady na dodání zboží ve výši 20,00 PLN za objednávku do výše 200,00 PLN na území Polské republiky, s výjimkou dodání zboží jiným způsobem, než je obvyklý způsob dodání zboží určený prodávajícím. Dodání zboží jiným způsobem, než je uvedeno Prodávajícím, mimo území Polské republiky, je možné na žádost Kupujícího a na jeho náklady..
14. Kupující je povinen  zkontrolovat zásilku se zbožím v rozsahu, v jakém je to možné. V případě ztráty nebo poškození zásilky nebo zboží by měl kupující neprodleně oznámit výše uvedenému prodávajícímu na e-mailovou adresu prodávajícího, případně včetně fotografií škod apoškození. Nedodržení povinností uvedených v předchozím zadání ze strany Kupujícího nezbavuje Kupujícího, který je spotřebitelem, práva na záruku za vady, nebo jiná práva související s odpovědností Prodávajícího za vady zboží.
15. Výrobek je balen do kartonových krabic a zajištěn černou stretch fólií, zatímco menší zboží náchylné k poškození je navíc zabaleno do bublinkové fólie a zabaleno do fóliových obálek. Uvnitř  balení je vystavena faktura nebo paragon. 3. Právo odstoupit od smlouvy
1. Podle § 1829 Zákona č 89/2016 Sb , aktuální znění 1.12.2018, je Zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn, s výhradou bodu 3.4 těchtoObchodních podmínek, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení zboží Zákazníkovi nebo jím určené třetí osobě, která není dopravcem. K vrácení zboží, ke kterému se vztahuje odstoupení, by mělo dojít okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od prohlášení. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží.
2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající veškeré platby přijaté od kupujícího, s výjimkou dodatečných nákladů na dodání zboží vyplývajících ze způsobu, který kupující zvolil k dodání zboží jiného než obvyklého způsobu dodání zboží nabízeného prodávajícím. Prodávající může zadržet vrácení plateb, které obdržel od spotřebitele, až do obdržení vráceného zboží nebo doložení, že zboží bylovráceno odesláním..
3. Podrobné pokyny k zákonnému právu odstoupit od smlouvy uvedenému v bodě 3.1 jsou připojeny jako Příloha 1 těchtoObchodních podmínek. Vzor prohlášení o odstoupení podle bodu 3.1 je připojen jako příloha 2těchto Obchodních podmínek.
4. K odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen na adresu prodávajícího zaslat písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy, např. Formou vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek. O lhůtě pro odstoupení rozhoduje datum poštovního razítka. Adresa prodávajícího, na kterou má být zasláno prohlášení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží: Vasari Marzena Grzejda, ul. Tadeusza Kościuszki 46, 42-122 Ostrowy nad Okszą.
5. Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v odstavci 3.1 nemá spotřebitel podle § 1837, Zákona 89/2012 Sb. občanskéhozákoníku, zejména s odkazem na smlouvu:
1) ve které je předmětem plnění předmět dodaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.;
2) ve kterém jsou předmětem plnění věci, které jsou po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně spjaty s jinými věcmi.
6. Vrácené při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.1 by mělo být zboží úplné a mělo by být ve stejném stavu s výjimkou změn, které byly nezbytné pro určení povahy, vlastností a fungování zboží. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než bylo nutné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží. Prodávající nepřevezme zásilky, které mu byly zaslány na dobírku, a neodpovídá za náklady s nimi spojené.
7. Ustanovení odstavce 3 se nevztahují na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
4. Reklamační řízení.
1. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu zboží bez vad. Prodávající odpovídá na základě záruky za vady výrobku. V případě zjištění závad musí být reklamace prodávajícímu zaslána na e-mailovou adresu prodávajícího, s výhradou bodů 4.2 a 4.3 těchto Obchodních podmínek..
2. Reklamace poškození nebo ztráty zásilky během přepravy kurýrem nebo Poczta Polska mohou být zaslány prodávajícímu nebo  přímo kurýrní společnosti nebo Poczta Polska.
3. V případě vad zboží je zákazník povinen dodat vadné zboží kurýrem nebo prostřednictvím Poczta Polska na adresu prodávajícího spolu s popisem vady a požadavku. K reklamaci musí být přiloženo potvrzení o uzavření Smlouvy o zboží, např. Potvrzení o převzetí, faktura nebo jiné potvrzení o prodeji vydané prodávajícím. Nedodáním potvrzení o uzavření Smlouvy není dotčena účinnost reklamace podané Zákazníkem, který je spotřebitelem.
4. Kupující může ze záruky požadovat výměnu za zboží bez vad nebo odstranění vad. Pokud má prodaný předmět vadu, může kupující rovněž požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud prodávající neprodleně nevymění vadný předmět zapředmět bez vady nebo odstraní vadu. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.
5. Zboží zaslané jakopředmět  reklamace by mělo být kompletní, pokud jeho část nebyla poškozena v důsledku vady zboží.
6. Reklamace bude posuzována okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy ie prodávající obdržel. Zákazník souhlasí se zasláním odpovědi prodávajícího na stížnosti, včetně odpovědi prodávajícího na jeho nároky a prohlášení učiněná v rámci záruky za vady, e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nákupního účtu na webové stránce nebo na e-mailové adrese, kterou poskytl. Zákazník při objednávce.
7. W případě, kdy předmětem je je produkt již užívaný, činí záruka jeden rok.
8. Ve vztahu k Zákazníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, je odpovědnost Prodávajícího ze záruky na fyzické vady zboží vyloučena.5. Poskytování služeb elektronickými prostředky (newsletter).
1. Prodávající poskytuje elektronické služby formou bezplatné distribuce informačního bulletinu (newsletter).
2. Pro využití služby newsletteru je nutné mít terminálové zařízení s přístupem na internet vybavené internetovým prohlížečem a správně nakonfigurovaným e-mailem.
3. Účelem zasílání newsletteru je poskytnout Uživatelům komerční, reklamní a marketingové informace související s obchodní činností Prodávajícího..
4. Přihlášení k odběru newsletteru může být provedeno na Webové stránce poskytnutím e-mailové adresy Uživatele.
5. Uživatel může kdykoliv změnit adresu, na kterou má být newsletter zaslán, nebo odhlásit newsletter kliknutím na odkaz v něm obsažený nebo odesláním rezignace nebo informací o změně adresy na následující adresu: info@hairmax.net.pl.
6. Přihlášení k odběru newsletteru se rovná přijetí těchto Obchodních podmínek,0 a souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v souladu s ustanoveními zákona 110/2019 ze dne 24.4.2019 pro reklamní, obchodní a reklamní účely. Uživatel má právo nahlížet do svých osobních údajů, opravovat je, právo požadovat jejich zrušení nebo právo požadovat jejich odstranění.6. Recyklace
Podle zákona o odpadech 185/2001:
a) Prodávající je povinen  odebrat použité spotřebiče pro domácnost v místě prodeje bezplatně za předpokladu, že použité zařízení je stejného typu a plní stejné funkce jako prodané zařízení (náklady na dodání použitého zařízení do prodejny prodávajícího nese kupující).),
b) Prodávající, který kupujícímu dodává zařízení určené pro domácnost, je povinen odebrat použité zařízení domácnosti v místě dodání tohoto zařízení bezplatně, pokud je použité zařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.7. Ochrana osobních údajů.
1. Správcem osobních údajů je Prodávající, jehož identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 Obchodních podmínek.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen GDPR) a jinými všeobecně płatnymi předpisy.
3. Údaje získané administrátorem při objednávce a uzavření kupní smlouvy jsou zpracovávány v souvislosti s (účely zpracování):
a)nutnost realizovat  smlouvy uzavřené Vámi s administrátorem, jakož i činnosti prováděné před uzavřením smluv uzavřených na vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)),
b) nutnost splnit zákonnou povinnost správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)).
4. V případě objednání newsletteru jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s zasíláním obchodních informací ve formě zpravodaje (čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPR).
5. Osobní údaje Kupujícího mohou být zpracovány v souvislosti s oprávněným zájmem Správce za účelem zajištění a vymáhání pohledávek (čl. 6 odst. 1 písm.f) GDPR).
6.Poskytování osobních údajů je dobrovolné, nicméně je nutné pro  provedení objednávky, uzavření kupní smlouvy a její řádnou realizaci.
7. Osobní údaje Kupujícího mohou být v závislosti na zvoleném způsobu doručení a způsobu platby předány vybranému dopravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce s cílem realizace dodání a na poskytovatele elektronických platebních služeb nebo platební karty, subjekty poskytující hostingové služby a subjekty s IT průmyslu, které servisují  internetový obchod.
8. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy (přihlášení k odběru newsletteru) a po dobu nezbytně nutnou pro: (1) zajištění nebo vyžádání nároků dle smlouvy, (2)zajištění  poprodejníslužby kupujícího (vyřízení reklamací), (3) splnění zákonné povinnosti uložené správci (vyplývající např. z účetních předpisů a daňových předpisů). Osobní údaje zpracované pro marketingové účely a pro jiné než výše uvedené účely budou zpracovávány až do odvolání dříve vyjádřeného souhlasu s jejich zpracováním k tomuto účelu nebo do okamžiku podání námitek..
9. V případě, že správce plánuje další zpracování osobních údajů pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny, bude o tomto dalším zpracování informovat  a poskytneo tomto jiném účelu veškeré další relevantní informace..
10. Kupující má právo požadovat od Správce osobních údajů pro přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na jejich převod. Kupující má rovněž právo podat stížnost dozorčímu orgánu.8. Závěrečná ustanovení.
1. Ve věcech souvisejících s realizací objednávky může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu na adresu: info@hairmax.net.pl nebo telefonicky na čísle: 502 041 476.
2. Odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím Webové stránky Uživatel souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje v něm obsažené pro účely související s plněním Smlouvy..
3. Odeslání objednávkového formulářeuživatelem prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek znamená, že uživatel akceptuje tyto Obchodní podmínky.
4. Rozhodným právem pro  Obchodní podmínky a na jejich základě uzavíraných smluv je polské právo. Jazykem, který je nezbytný k uzavření dohody a komunikaci mezi stranami, je polština.
5. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit na svých internetových stránkách zveřejněním pozměněnéhoznění těchto Obchodních podmínek.  Jakékoliv změny Obchodních podmínek se nevztahují na již přijhaté objednávky.

6. Informace o zboží zveřejněném na Webových stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu Občanského zákoníku.
7. Pro používání Webové stránky, včetně prohlížení popisů zboží na ní a zadávání objednávek, je nutný počítač s přístupem na internet a nainstalovaný aktuální internetový prohlížeč Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a aktivní e-mailový účet uživatele..
8. S výhradou závazných ustanovení zákona prodávající neodpovídá za chyby v e-mailové komunikaci s Uživatelem nezávislé na Prodávajícím, zejména za blokování e-mailů od Prodávajícího zasílaných Uživateli na straně e-mailového serveru používaného Uživatelem nebo počítačem uživatele nebo softwarem, který uživatel používá.
9. Prodávající si vyhrazuje právo na přerušení provozu webowych stránek a e-mailu prodávajícího, včetně pozastavení dostupnosti Webové stránky pro potřeby údržby, modernizace, přezkoumání nebo rozšíření funkčnosti, jakož i změny vybavení, na jejichž základě Webové stránky provozují. Pokud je to možné, prodávající bude informovat o přerušeních uvedených v předchozí větě předem, a to tak, že na webové stránce zveřejní zprávu o plánovaném přerušení dostupnosti Webové stránky nebo e-mailu Prodávajícího..
10. V případě rozporu mezi některými ustanoveními nařízení a závaznými ustanoveními právních předpisů platí platná ustanovení, aniž by bylo přihlédnuto k danému ustanovení nařízení, které automaticky přestává platit..
11. Ustanovení těchto Obchodních podmínek neporušují zákonná práva spotřebitelů z důvodu vad zboží. Ustanovení Obchodních podmínek by měla být vykládána způsobem, který zajistí jejich soulad s platnými právními předpisy.
12. Kupující, který je spotřebitelem, bez ohledu na právo odstoupit od smlouvy upravené v bodě 3 Obchodních podmínek, má právo odstoupit od smlouvy do 18 týdnů od uplynutí lhůty uvedené v bodě 3.1 Obchodních podmínek, přičemž kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 20 týdnů ode dne doručení bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení účtuje prodávající poplatek ve výši 20% z ceny zboží. Poplatek se účtuje za uvedení  výrobku do stavu umožňujícího jeho opětovný prodej a za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho použití Kupujícím. Toto právo na odstoupení od smlouvy se týká zboží, které je v dobrém provozním stavu, bez mechanického poškození a nese pouze stopy po běžném používání zboží v souladu s jeho vlastnostmi a zamýšleným použitím. Ustanovení bodu 3 Obchodních podmínek se nevztahují na právo odstoupit od smlouvy upravené tímto ustanovením.
13. Prohlášení o odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 7.15, aby bylo účinné, mělo by být podáno písemně a doručeno se zbožím na adresu prodávajícího: Vasari Marzena Grzejda, ul. Tadeusza Kościuszki 46, 42-122 Ostrów nad Okszą. K podání prohlášení o odstoupení od smlouvy může kupující použít např. Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek. O lhůtě pro odstoupení rozhoduje datum poštovního razítka.
14. Zboží vrácené  na základě bodu 7.15, by mělo být  kompletni, funkční, bez mechanického poškození a mít pouze stopy běžného používání, které jsou v souladu s účelem a vlastnostmi zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující Prodávající nepřevezme zásilky, které mu byly zaslány nadobírku, a neodpovídá za náklady s nimi spojené.
15. Příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy je soud příslušný pro sídlo Prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.
16. Kupující, který je spotřebitelem, má možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy. Podrobné informace o možnosti využití mimosoudních mechanismů pro vyřizování stížností a odškodnění a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (obecních) spotřebitelských veřejných ochránců práv, sociálních organizací, jejichž zákonnými úkoly jsou ochrana spotřebitele, zemské inspektoráty obchodní. Mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím internetu umožňuje, aby evropská platforma pro online řešení sporů byla k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr /.
17. Spotřebitel, který s reklamací nesouhlasí, může na základě zákona ze dne 9.12.2015 mimosoudním řešení spotřebitelských sporu  216/1994 Sb požádat autorizovaný subjekt o řešení sporu mimosoudněKromě soudního řízení se může spotřebitel či podnikatel v případě, že mezi nimi vznikne spor, obrátit též na rozhodce nebo mediátora. Cílem mediace je urovnání sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem smírnou cestou, přičemž mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci a pokouší se je dovést ke smíru.

Spotřebitel se může obrátit také na Českou obchodní inspekci. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se před Českou obchodní inspekcí zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrhje možné podat několika způsoby. Mimo způsoby podání návrhu písemně, popřípadě ústně do protokolu, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce

18. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem vyhlášení na internetových stránkách, tj. Dne 01/09/2017.

ZÁRUČNÍ LIST – HAIRMAX

Tuto záruku poskytuje Marzena Grzejda, která podniká pod názvem Vasari Marzena Grzejda se sídlem v Ostrowy nad Okszą (42-122), na adrese Tadeusza Kościuszki 46, DIČ: 5741909574, IČ: 2415047, dále jen Ručitel

Ručitel uvádí, že všechny přístroje, které prodává, jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám, aby byla zaručena jejich nejvyšší kvalita. Ručitel proto poskytuje záruku na jím prodávané přístroje značky  HairMax®.

Ustanovení této záruky nejsou určena k omezení nebo vyloučení práv spotřebitele vyplývajících z povinných právních předpisů.

Ručitel uděluje záruku dle níže uvedených podmínek:

Tuto záruku poskytuje Marzena Grzejda, která podniká pod názvem Vasari Marzena Grzejda se sídlem v Ostrowy nad Okszą (42-122), na adrese Tadeusza Kościuszki 46, DIČ: 5741909574, IČ: 2415047, dále jen Ručitel

Ručitel uvádí, že všechny přístroje, které prodává, jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám, aby byla zaručena jejich nejvyšší kvalita. Ručitel proto poskytuje záruku na jím prodávané přístroje značky HairMax®.

Ustanovení této záruky nejsou určena k omezení nebo vyloučení práv spotřebitele vyplývajících z povinných právních předpisů.
Ručitel uděluje záruku dle níže uvedených podmínek:

 1. Záruka se vztahuje pouze na nová elektrická nebo elektronická zařízení společnosti HairMax® a jejich příslušenství. Záruka se nevztahuje na jiné zboží nabízené Ručitelem.
 2. Záruční doba je 24 měsíců ode dne dodání zařízení zakoupeného u Ručitele kupujícímu. Záruční právanáleží kupujícímu, který zařízení zakoupil přímo od ručitele. Záruka platí na území České republiky.
 3. Ručitel odpovídá za vady vzniklé v důsledku skrytých výrobních nebo materiálních vad přístroje, které byly zjištěny v záruční době za předpokladu, že :
  1) zařízení bylo používáno v souladu s určeným účelem, návodem k použití a bylo řádně udržováno,
  2) bylo používáno příslušenství a doplňky doporučované Ručitelem,
  3) zařízení nebylo demontováno ani upravováno třetími osobami neoprávněnými Ručitelem,
  4) prace se zařízením nepokračovala po prvních příznacích poruchy,
  5) sériové číslo nebylo odstraněno do té míry, že toto číslo nelze identifikovat, nebo nebyla odstraněna výrobní plomba,
  6) přístroj nebyl přetížen v důsledku nadměrného nebo nesprávného použití,
  7) přístroj nebyl mechanicky poškozen, zaplaven kapalinou, zaprášen,
  8) osoba mající nárok na záruku nevěděla o závadě ve chvíli uzavření kupní smlouvy
 4. Záruka se nevztahujena:
  1) Napájecí šňůry,
  2) Kominukační kabely,
  3) Výměnu opotřebitelných dílů (např. žárovky, lampy)
  4) Poruchy způsobené přepětím neboi přetížením elektrické sítě,
  5) Malé odchylky od normy, irelevantní z hlediska hodnoty a využitelnosti zařízení.
 5. Pokud se během záruční doby zjistí fyzická závada, může osoba oprávněná k záruce požádat o bezplatnou opravu zařízení. V obzvláště odůvodněných případech může Ručitel rozhodnout o výměně zařízení za nový (v případě výměny přístroje za nový model může Ručitel nahradit zařízení novým modelem).) .
 6. Ručitel může odmítnout uspokojení nároku osoby, která má nárok na záruku, pokud jde o odstranění vady, jestliže náklady na provedení tohoto požadavku převyšují cenu zaplacenou za zařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na zařízení zakoupená spotřebiteli.
 7. Za účelem uplatnění práv ze záruky je osoba oprávněná k záruce povinna dodat zařízení ručiteli. Náklady na dodání zařízení pořízeného v rámci podnikatelské činnosti nese oprávněný držitel záruky.
 8. Základem pro přijetí reklamace v rámci záruky je záruční list správně vyplněný prodávajícím spolu s dokladem o zakoupení přístroje.
 9. Ohlášení reklamace by mělo rovněž obsahovat:
  1) Podrobný popis závady a okolnosti zjištění závady,
  2) Osobni údaje a adresa držitele záruky.
 10. V případě, že podání reklamace neobsahuje údaje, které by umožnily řádné vyřízení reklamace, požádá Ručitel osobu oprávněnou ze záruky o vyplnění žádosti ve lhůtě nejméně 7 dnů. Lhůta pro splnění záručních povinností ze strany Ručitele začíná běžet dnem vyplnění oznámení o reklamaci ze strany držitele záruky..
 11. Přístroj předaný osobou oprávněnou k záruce by měl být čistý a měl by umožňovat posouzení reklamace. V případě dodání znečištěného zařízení bude záruka zohledněna po následném vyčištění přístroje na náklady osoby oprávněné k záruce po obdržení souhlasu osoby oprávněné k záruce. Lhůta pro plnění závazků vyplývajících ze záruky začíná běžet ode dne vyčištění zařízení. Odmítne-li oprávněná osoba k záruce zařízení poskytnout souhlas k vyčištění přístroje Ručitelem, zařízení bude odesláno zpět na náklady osoby oprávněné k záruce.
 12. Ručitel je povinen splnit povinnosti vyplývající z této záruky do 31 dnů ode dne dodání zařízení. Za den splnění závazků se považuje den oznámení držiteli záruky o splnění těchto povinností.
 13. V případě neoprávněné reklamace Ručitel oznámí osobę oprávněné k záruce tuto skutečnost ve lhůtě stanovené ve výše uvedeném bodě .
 14. V případě osobního vyzvednutí je osoba oprávněná k záruce povinna vyzvednout přístroj (v sidle Ručitele) do 7 dnů ode dne jeho oznámení, že ručitel provedl záruční opravu nebo o odmítnutí provedení záruční opravy.
 15. V případě, že přístroj nebude vyzvednut ve lhůtě uvedené ve výše uvedeném bodu, vyzve Ručitel oprávněnou osobu, aby jej vyzvedla ve stanovené lhůtě ne kratší než 14 dnů. Po neúčinném uplynutí dodatečné lhůty ručitel účtuje držiteli, který má nárok na záruku, na uskladnění zařízení ve výši 2% jeho hodnoty, nejméně 5 PLN za každý skladovací den.
 16. Riziko náhodné ztráty nebo poškození zařízení v době od jeho vydání Ručiteli k jeho převzetí osobou pověřenou zárukou nese Ručitel..
 17. Je-li nutné provést opravy, na které se nevztahuje záruka, může tuto opravu provést Ručitel na náklady oprávněné osoby po obdržení písemného souhlasu od osoby oprávněné k záruce a akceptaci ceny diagnózy a ceny opravy zařízení.
 18. Záruční práva zanikají, pokud osoba oprávněná k záruce vadu na přístroji neoznámí do 30 dnů ode dne jejího zjištění.
 19. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva osoby oprávněné v rámci záruky dle płatnych předpisů o záruce na vady prodaného výrobku.
 20. Námi provedené záruční służby nevedou k prodloužení nebo obnovení záruky.