Regulamin

1. Definicje.

Poniższym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Sprzedawca – Marzena Grzejda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Vasari Marzena Grzejda w Ostrowach nad Okszą (42-122) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5741909574, Regon: 2415047,
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
1.3. Serwis – internetowy serwis usługowy dotpay.pl, z pośrednictwa którego Kupujący może skorzystać przy zapłacie za towar objęty Umową.
1.4. Kupujący lub Klient – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę.
1.5. Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy prezentowanej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, zawarta za pośrednictwem tejże strony.
1.6. Strona Internetowa – strona internetowa Sprzedawcy: www.hairmax.net.pl.
1.7. E-mail Sprzedawcy – adres poczty elektronicznej Sprzedawcy umieszczony na Stronie Internetowej.

2. Warunki zawarcia i realizacji Umowy w sklepie internetowym Sprzedawcy.

2.1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do Sprzedawcy zamówienie na towar przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej, podając w szczególności swoje dane, a także wybierając dostępne opcje wysyłki i płatności. Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza lub podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Użytkownika, w szczególności adresu do wysyłki towaru. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar co do którego zawarto, zgodnie z pkt 2.3 niniejszego Regulaminu, Umowę.

2.2. Użytkownik, w razie wyboru sposobu płatności za pośrednictwem Serwisu, zostanie przekierowany na stronę internetową Serwisu. Warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu określa operator Serwisu w swoim regulaminie i warunkach, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisu.

2.3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu oznacza złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianego towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie do Sprzedawcy formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.

2.4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.

2.5. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego Regulaminu Sprzedawca dokonuje, przesyłając takie potwierdzenie pocztą elektroniczną z adresu e-mail Sprzedawcy na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie w szczególności zawierało wskazanie towaru, cenę za towar oraz termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy jako umowy na odległość. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827).

2.6. Wydanie towaru objętego Umową następuje po dokonaniu przez Kupującego zapłaty za ten towar, poprzez przekazanie towaru przez Sprzedawcę podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem, wybranemu przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2.7. Klient powinien dokonać zapłaty za towar objęty Umową przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Serwisu lub na rachunek bankowy Sprzedawcy:                              28 1140 2004 0000 3902 7766 1724  w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że składając zamówienie wybrał opcję wysyłki towaru za pobraniem. W razie nie dokonania płatności przez Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i Sprzedawca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.

2.8. W razie dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu zapłata za towar następuje po potwierdzeniu transakcji przez operatora Serwisu, z momentem otrzymania należności za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę.

2.9. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia.

2.10. Umowa z Klientem jest zawierana na czas niezbędny do jej wykonania. Klient jest związany Umową do czasu jej wykonania, chyba że zajdą przesłanki odstąpienia od Umowy, zaś Sprzedawca lub Klient odstąpi od Umowy.

2.11. Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy jeżeli Kupujący wybrał opcję za pobraniem. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na e-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.

2.12. Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.

2.13. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Kupujący ponosi koszt dostawy towaru w wysokości 20,00 zł za zamówienie do kwoty 200,00 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem kosztów dostawy towaru w inny sposób niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy określony przez Sprzedawcę. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę, w tym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

2.14. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zadaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem lub będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.

2.15. Towar jest pakowany w kartonowe pudełka i zabezpieczany czarną folią stretch, zaś towary mniejsze podatne na uszkodzenia dodatkowo owijane są folią bąbelkową i pakowane w foliowe koperty. Faktura VAT lub paragon jest umieszczany wewnątrz opakowania przesyłki.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje z zastrzeżeniem pkt 3.4 niniejszego Regulaminu ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. Zwrot towaru, którego dotyczyło odstąpienie, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3.2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu, że towar zwrócono poprzez odesłanie.

3.3. Szczegółowe pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Vasari Marzena Grzejda, ul. Tadeusza Kościuszki 46, 42-122 Ostrowy nad Okszą.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w 3.1 powyżej nie przysługuje konsumentowi, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności, w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3.6. Zwracany przy wykonaniu prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym poza zmianami, które były niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za związane z nimi koszty.

3.7. Postanowienia działu 3 nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

3.8. Postanowienia pkt 3.1 -3.6 stosuję się do sprzedaży na rzecz Kupującego będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie rękojmi za wady produktu. W razie stwierdzenia wad reklamacje należy składać Sprzedawcy na E-mail Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu.

4.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub utraty przesyłki w toku transportu kurierem lub Pocztą Polską mogą zostać złożone Sprzedawcy, bądź kierowane bezpośrednio do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

4.3. W przypadku wad towaru Klient powinien dostarczyć wadliwy towar przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i zgłaszanego żądania. Do reklamacji należy załączyć potwierdzenie zawarcia Umowy na towar, np. paragon fiskalny, fakturę VAT bądź inne wydane przez Sprzedawcę potwierdzenie sprzedaży. Niedołączenie potwierdzenia zawarcia Umowy nie ma wpływu na skuteczność reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem.

4.4. Kupujący może żądać z tytułu rękojmi za wady wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.5. Wysyłany w ramach reklamacji towar powinien być kompletny, chyba że jego część uległa zniszczeniu wskutek wady tkwiącej w towarze.

4.6. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi Sprzedawcy na reklamacje, w tym ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądań i oświadczeń Klienta złożonych w ramach rękojmi za wady, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta zakupowego na Stronie Internetowej lub adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4.7. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany okres rękojmi wynosi jeden rok.

4.8. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem lub nie będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wyłącza się.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter).

5.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

5.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

5.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

5.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na Stronie Internetowej podając adres e-mail Użytkownika.

5.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: info@hairmax.net.pl.

5.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

6. Recycling

Zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688):
a) Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Kupujący),
b) Sprzedawca, dostarczając Kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

7. Ochrona danych osobowych.

7.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa pkt 1 Regulaminu.

7.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

7.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

7.4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

7.5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7.7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

7.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

7.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

7.10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@hairmax.net.pl lub pod numerem telefonu: 502 041 476.

8.2. Poprzez przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w nim zawartych w celach związanych z wykonaniem Umowy.

8.3. Przesłanie do Sprzedawcy przez Użytkownika formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

8.4. Prawem właściwym dla Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest prawo polskie. Językiem właściwym do zawarcia Umowy oraz komunikacji między jej stronami jest język polski.

8.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień już złożonych.

8.6. Informacje o towarze zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8.7. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania zamieszczonych na niej opisów towarów oraz składania zamówień niezbędne jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej Użytkownika.

8.8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w komunikacji e-mail z Użytkownikiem niezależne od Sprzedawcy, w szczególności blokadę wiadomości e-mail pochodzących od Sprzedawcy a kierowanych do Użytkownika po stronie serwera poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik lub przez komputer Użytkownika bądź oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik.

8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Strony Internetowej i e-mail Sprzedawcy, w tym zawieszenia dostępności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, przeglądu bądź rozszerzenia funkcjonalności, a także zmian sprzętu w oparciu, o który działa Strona Internetowa. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował o przerwach, o których mowa w zdaniu poprzednim z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu o planowanej przerwie w dostępności do Strony Internetowej lub e-mail Sprzedawcy.

8.10. W razie sprzeczności któregokolwiek zapisu Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają wprost obowiązujące przepisy z pominięciem danego zapisu Regulaminu, który automatycznie przestaje obowiązywać.

8.11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ustawowych praw konsumenta z tytułu wad towarów. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

8.12. Kupującemu będącemu konsumentem, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy uregulowanego w pkt 3 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 18 tygodni od upływu okresu, o którym mowa w pkt 3.1 Regulaminu, natomiast Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 tygodni od dnia dostarczenia towaru, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego postanowienia Sprzedawca pobiera opłatę w wysokości 20% ceny towaru. Opłata pobierana jest tytułem przywrócenia towaru do kondycji umożliwiającej jego ponowną sprzedaż oraz tytułem obniżenia wartości towaru na skutek używania go przez Kupującego. Niniejsze prawo odstąpienia od umowy dotyczy towarów sprawnych, bez uszkodzeń mechanicznych i noszących jedynie ślady zwykłego użytkowania towaru, zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Do uregulowanego niniejszym postanowieniem prawa odstąpienia od umowy nie stosuje się zapisów pkt 3 Regulaminu.

8.13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 8.12, aby było skuteczne, powinno zostać złożone na piśmie i doręczone wraz z towarem na adres Sprzedawcy: Vasari Marzena Grzejda, ul. Tadeusza Kościuszki 46, 42-122 Ostrowy nad Okszą. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący może skorzystać np. z załącznika nr 2 do Regulaminu. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego.

8.14. Zwrócony, na podstawie pkt 8.12 towar powinien być kompletny, sprawny, bez uszkodzeń mechanicznych i nosić jedynie ślady zwykłego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem i właściwościami towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za związane z nimi koszty.

8.15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.

8.16. Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.17. Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) niezgadzający się z rozstrzygnięciem reklamacji ma możliwość, na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823), zwrócenia się do podmiotu uprawnionego o rozstrzygnięcie pozasądowe sporu. Rejestr ww. podmiotów uprawnionych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty uprawnione prowadzą swoje strony internetowe umożliwiając łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Nadto podmioty uprawnione udostępniają do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, informacje o kategoriach sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu uprawnionego oraz o przyjętym przez podmiot uprawniony regulaminie.

8.18. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem opublikowanie na stronie tj. z dniem 29.12.2020r.

GARANTIEKART – HAIRMAX

Die vorliegende Garantie wird von Marzena Grzejda erteilt, die das Gewerbe unter der Firma Vasari Marzena Grzejda, mit dem Firmensitz in Ostrowach nad Okszą (42-122), bei der Straße (ul.) Tadeusza Kościuszki 46, NIP: 5741909574, REGON: 2415047 führt, weiter bezeichnet als Garant.

Der Garant weist darauf hin, dass alle durch sie verkauften Geräte sorgfältig verkauft sowie getestet werden und strenger Kontrolle unterliegen um ihre höchste Qualität zu garantieren. Darum erteilt auch der Garant die Garantie auf die durch sie verkaufte Geräte der Marke HairMax®.

Die vorliegende Garantieverordnung hat es nicht als Ziel die Konsumentenrechte zu beschränken oder auszuschließen die sich aus den bedingungslos verpflichtenden Rechtsverordnungen ergeben.

Der Garant erteile die Garantie auf den unteren Bedingungen:

 1. Die Garantie umfasst ausschließlich neue elektrische oder elektronische Geräte der Marke HairMax® sowie damit verbundene Accessoires. Die Garantie umfasst nicht die restliche vom Garanten angebotene Ware.
 2. Die Garantiedauer beträgt 24 Monate vom Tag der Ausgabe an den Kaufen des beim Garanten gekauften Geräts. Die Berechtigung einer Garantie steht dem Kaufenden zu, welche erworben wurden für das Gerät direkt vom Garanten. Die Garantie verpflichtet auf dem Territorium der Polnischen Republik.
 3. Der Garant ist verantwortlich für Fehler die sich aus verdeckten Mängel der Produktion oder durch materielle Geräte ergeben, während der Garantiezeit festgestellt unter der Bedingung, dass:
  • das Gerät gemäß seiner Bestimmung, Bedienungsanleitung verwendet und entsprechend konserviert wurde,
  • die durch den Garanten empfohlene Ausrüstung und Accessoires verwendet wurden,
  • das Gerät wurde nicht demontiert oder modifiziert durch vom Garant unberechtigte dritte Personen,
  • die Arbeit mit dem Geräte nicht fortgeführt wurde nach erstem erscheinen des Mangels,
  • die Fabriknummer nicht entfernt wurde sodass die Identifizierung dieser Nummer unmöglich ist oder die Fabrikplombe nicht entfernt wurde,
  • das Gerät nicht überlastet wurde aufgrund übermäßiger oder unrechter Nutzung,
  • das Gerät nicht mechanisch beschädigt, mit Flüssigkeiten übergossen oder bestäubt wurde,
  • der zur Garantie berechtigte nichts über den Mangel wusste zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
 4. Die Garantie umfasst nicht:
  • die Ladekabel.
  • die Kommunikationskabel,
  • den Austausch sich abnutzender Elemente (z.B. Glühbirnen, Lampe)
  • Mängel des Gestells aufgrund von Überspannung oder elektrischer Netzüberlastung,
  • kleinen Abweichungen von der Norm, unwesentlichen aus vom Punkt des Wertes und der Brauchbarkeit des Geräts.
 5. Im Falle der Feststellung eines physischen Mangels in der Garantiedauer kann der Garantieberechtige eine kostenlose Reparatur des Gerätes verlangen. In besonders begründeten Fällen kann der Garant einen Austausch des Gerätes gegen eine neues entscheiden (im Fall des Ersetzens des Gerätes durch ein neues Modell kann der Garant das Gerät gegen ein neues Modell austauschen).
 6. Der Garant kann die Schadensersatzforderungen berechtig aus der Garantie betreffend der Mangelbeseitigung ablehnen, wenn die Kosten der Realisierung dieser Forderung den bezahlten Preis für das Gerät überschreiten. Die vorliegende Verordnung hat keine Anwendung bei Geräten, die durch Konsumenten erworben wurden.
 7. Um die Rechte aus der Garantie geltend zu machen, ist der Garantieangehörige verpflichtet, das Gerät an den Garanten zu liefern. Die Kosten der Zustellung des erworbenen Geräts im Rahmen der Führung eines Gewerbes trägt der Garantieberechtige.
 8. Die Grundlage der Reklamationsanerkennung im Rahmen der Garantie ist die korrekt ausgefüllte Garantiekarte durch den Verkäufer gemeinsam mit Einkaufsbeweis des Gerätes.
 9. Die Meldung der Reklamation sollte ebenso beinhalten:
  • eine genau Beschreibung des Mangels sowie die Gegebenheiten der Feststellung des Mangels,
  • Personendaten und die Adresse des Garantieberechtigten.
 10. Wenn die Reklamationsmeldung keine Daten beinhaltet, die ein richtiges Prüfen der Reklamation ermöglichen, wird der Garant den Garantieangehörigen zur Ergänzung der Meldung im Termin nicht kürzer als 7 Tage aufrufen. Der Realisierungstermin der Garantieverpflichtungen des Garanten beginnt mit dem Tag der Ergänzung der Reklamationsmeldung durch den Garantieangehörigen.
 11. Das zugestellte Gerät durch den Garantieangehörigen sollte sauber sowie in einem Zustand sein das eine Reklamationsprüfung erlaubt. Im Fall der Zustellung eines verschmutzten Gerätes wird die Garantie geprüft nach einer zuvorigen Säuberung des Geräts auf Kosten des Garantieberechtigen, nach einem zu vorigen erhalt einer Genehmigung durch den Garantieangehörigen. Der Termin zur Ausführung der Verpflichtungen aus der Garantie beginnt seinen Durchlauf ab der Säuberung des Geräts. Im Fall einer Ablehnung des Garantieangehörigen zur Säuberung des Gerätes durch den Garanten, wie das Gerät zurückgesendet auf Kosten des Garantieangehörigen.
 12. Der Garant ist verpflichtet die Verpflichtungen auszuführen, die sich aus der vorliegenden Garantie ergeben im Termin von 31 Tagen ab dem Tag der Zustellung des Geräts. Als Datum der Ausführung der Garantieverpflichtung wird der Tag anerkannt, wird das Melden des Garantieangehörigens über die Realisierung dieser Verpflichtungen anerkannt.
 13. Im Fall einer unbegründeten Forderung des Garantieangehörigens wir der GARANT ihn informieren, im Termin des obrigen Punktes über die Ablehnung der Durchführung der Garantiereparatur.
 14. Im Fall einer persönlichen Abholung, ist der Garantieangehörige verpflichtet das Gerät abzuholen (in der Filiale des Garanten) im Termin von 7 Tagen ab dem Tag der er informiert wurde über die vom Garanten durchgeführte Garantiereparatur oder über die Ablehnung der Durchführung der Garantiereparatur.
 15. Im Fall des nicht Abholens der Geräts in dem beschriebenen Termin im obrigen Punkt, wird der Garant einen Berechtigten zu dessen Abholung bestellen mit zusätzlichen vorgegebenen Termin nicht kürzer als 14 Tage. Nach einem erfolglosen Ablauf des zusätzlichen Termins belastet der Garant den Garantieangehörigen aufgrund der Lagerung des Geräts in der Höhe von 2% seines Wertes, nicht weniger als 5 zł für jeden Tag der Lagerung.
 16. Die Gefahr des zufälligen Verlusts oder der Beschädigung des Gerätes in der Zeit ab dessen Ausgabe an den Garanten bis zu seiner Abholung durch den Garantieangehörigen trägt der Garant.
 17. Im Fall der Notwendigkeit zur Reparatur die nicht von der Garantie umfasst ist, kann diese Reparatur durch den Garanten auf Kosten des Garantieangehörigen veranlasst werden, nach schriftlicher Genehmigung des Garantieangehörigen und der Akzeptierung des Preises der Diagnose und des Preises der Reparatur.
 18. Die Garantieberechtigung erlischt im Fall keiner Meldung eines Mangels des Geräts innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Entdeckung durch den Garantieangehörigen.
 19. Die vorliegende Garantie schließt nicht aus, beschränkt nicht oder setzt die Berechtigung des Garantieangehörigen nicht aus, die sich aus den Vorschriften der Mängelgewähr der verkauften Sache ergeben.
 20. Die von uns durchgeführten Garantieleistungen wirken sich nicht auf die Verlängerung oder Erneuerung der Garantie aus.